DEMO BIP.E.PL

Aktualnie znajdujesz się na:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Plakat kozy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań zwany dalej Administratorem,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową (iod@geopoz.poznan.pl) lub pisemnie (ZGiKM GEOPOZ,
 3. ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań),
 4. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego
 5. na administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
 6. lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
 8. o zapewnienie dostępności,
 9. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 10. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych
 11. z Administratorem,
 12. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa,
 13. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 14. osoba, której dane dotyczą posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 16. Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych-wzór do pobrania wersja PDF

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Metadane

Data wytworzenia : 07.02.2022
Data publikacji : 07.02.2022
Data modyfikacji : 07.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
JSK Internet
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Demo4
Osoba udostępniająca informację:
Demo4
Osoba modyfikująca informację:
Demo4

Opcje strony

do góry